Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti SLOVSYSTEM, s.r.o.

 

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako “obchodné podmienky”) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť SLOVSYSTEM s.r.o. zapísaná v obchodnom registry Okr. Súdu. Ke I, odd: Sro, Vložka číslo: 19710/V (ďalej ako “predávajúci”) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru z E- obchodu na internetovej stránke slovsystem.sk (ďalej ako “obchod”), ktorý je prevádzkovaný predávajúcim.

1.2 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba – spotrebiteľ, alebo právnická osoba – podnikateľ, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-obchodu elektronickú objednávku na internetovej stránke slovsystem.sk a spracovanú obchodným systémom spoločnosti SLOVSYSTEM, s.r.o.

1.3 Spotrebiteľom v zmysle §2 písm.a) zákona 250/2007 Z,z,o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, v znení platných noriem, sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej a podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka ako aj súvisiacimi predpismi.

1.4 Podnikateľom v zmysle §2 odst.2 zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb.§ 411-441, Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

1.5 Oprávnená osoba, je osoba odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

1.6 Tovarom sa rozumejú všetky produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke E- obchodu na internetovej stránke slovsystem.sk prevádzkovaného spoločnosťou SLOVSYSTEM, s.r.o. pre nákup prostredníctvom obchodného systému spoločnosti SLOVSYSTEM, s.r.o.

1.7 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, ktorý obsahuje informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E- obchodu a cenu tohto tovaru, spôsob doručenia a platby za objednaný tovar, spracovaný obchodným systémom spoločnosti SLOVSYSTEM, s.r.o. Objednávka je návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcemu a je záväzná.

 

2. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY A STORNO ELEKTRONICKEJ OBJEDNÁVKY

2.1 Uzavretie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva vzniká odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci v lehote do 3 pracovných dní od zaslania elektronickej objednávky spotrebiteľom, potvrdí emailom kupujúcemu po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru, ktorý objednal kupujúci. Emailové potvrdenie bude označené ako “Potvrdenie objednávky”. Uzavretím zmluvy vzniká záväzkovo právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

2.2 Stornovanie elektronickej objednávky

Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez poplatku do 2 kalendárnych dní od doručenia elektronickej objednávky predávajúcemu. Objednávku môže kupujúci stornovať emailom na stránke slovsystem.sk alebo telefonicky na č.t. +421 915 565 558 a storno je platné pri potvrdení storna predávajúcim, ktorý zašle potvrdenie storna emailom kupujúcemu. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka alebo celá suma prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

2.3 Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať elektronickú objednávku na tovar ak ho kupujúcemu nebude môcť dodať z dôvodu vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená na elektronickej objednávke, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude predávajúci informovať kupujúceho do 2 pracovných dní od prijatia elektronickej objednávky emailom, alebo telefonicky.

 

3. KÚPNA CENA A PLATBA

3.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu objednaného tovaru uvedenú v emailovom potvrdení elektronickej objednávky vrátane nákladov za doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”) formou dobierky v mieste dodania tovaru, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

3.2 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar najneskôr pri prevzatí tovaru.

3.3 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu mien nákupu a predaja tovaru, zmeny cien od výrobcov, dodávateľov alebo prepravcov.

3.4 Náklady spojené s technickým nastavením, montážou a prispôsobením tovaru pre kupujúceho nie sú zahrnuté v cene tovaru a predávajúci nie je povinný takúto službu kupujúcemu poskytnúť, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

 

4. VLASTNÍCKE PRÁVO A PREVOD ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY NA TOVARE

4.1 Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny v plnej výške.

4.2 Zodpovednosť za škodu na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď tovar prevezme kupujúci alebo oprávnená osoba, alebo keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO A PREDÁVAJÚCEHO

5.1 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste v súlade s podmienkami kúpnej zmluvy.

5.2 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

5.3 Kupujúci je povinný:

a) Prevziať zakúpený a objednaný tovar.
b) Potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojim podpisom alebo podpisom oprávnenej osoby.
c) Uhradiť faktúru do dátumu splatnosti uvedeného na faktúre. K tomuto dňu musí byť fakturovaná suma pripísaná na účet predávajúceho.

V prípade omeškania úhrady faktúry zo strany kupujúceho vzniká predávajúcemu právo na zvýšenie ceny o úroky z omeškania, pričom úroky z omeškania sú stanovené vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

d) Nepoškodzovať dobré meno predávajúceho.

5.4 Predávajúci je povinný:

a) Dodať na základe potvrdenej elektronickej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a mieste a vybaviť ho na prepravu spôsobom potrebným na uchovanie jeho kvality a ochrany.
b) Zabezpečiť aby tovar spĺňal platné právne predpisy Slovenskej republiky.
c) Odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané právnymi predpismi ako sú návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list a daňový doklad.

5.5 Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

a) Oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom, ktorým je Slovenská Pošta (ďalej ako “prepravca”).
b) Oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne uvedenou adresou prijímateľa.
c) Poškodenie zavinené prepravcom. Kupujúci alebo oprávnená osoba nesmú prebrať viditeľne poškodený tovar.

 

6. DODACIE PODMIENKY

6.1 Miestom dodania tovaru je adresa na doručovanie uvedená v elektronickej objednávke kupujúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Kupujúci alebo oprávnená osoba je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v kúpnej zmluve.

6.2 Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb prepravcu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene za tovar. Cena za doručenie prepravcom sa účtuje v súlade s aktuálnym sadzobníkom prepravcu.

6.3 Tovar je predávaný podľa katalógu tovarov a služieb umiestnených na internetovej stránke  prevádzkovanej predávajúcim. Predávajúci je povinný platnú objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 21 dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom predávajúcemu. Objednávky sa zrealizujú okamžite v prípade, že tovar je na sklade predávajúceho a budú zaslané do 5 pracovných dní predávajúcim od emailového potvrdenia elektronickej objednávky. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

6.4 Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním prepravcovi. V prípade, ak prepravca dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala oprávnená osoba, a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Osoba, ktorá tovar prevezme, je povinná predložiť prepravcovi originál alebo kópiu kúpnej zmluvy. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určené v kúpnej zmluve a poplatky za skladovanie ako je určené v týchto obchodných podmienkach.

6.5 Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v kúpnej zmluve a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim alebo oprávnenou osobou alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré sa vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

6.6 Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Kupujúci je povinný pri prevzatí skontrolovať kompletnosť a neporušenosť zásielky, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení a tieto potvrdiť v prepravnom liste. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo jeho obal je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí prepravca a ihneď kontaktovať predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie poškodenia tovaru, zľavu na tovar alebo dodať nový tovar, ak sa poškodenie nedá odstrániť. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a poškodenie tovaru nebudú akceptované.

6.7 V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, alebo ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžadujú, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie emailom alebo poštou.

6.8 Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v dohodnutej lehote odstúpiť od kúpnej zmluvy.

6.9 V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve alebo jednostranne predĺženej predávajúcim, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu poplatok za skladovanie vo výške 15 € za každý začatý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 10 dní odo dňa, kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a tovar predať tretej osobe.

6.10 Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Váha, rozmery, zobrazenie tovaru a ostatné údaje o tovare uvedené na internetovej stránke obchodu slovsystem.sk prevádzkovanej predávajúcim sú nezáväznými údajmi.

 

7. REKLAMAČNÝ PORIADOK A ZÁRUČNÁ DOBA

! Reklamačný list !

7.1 Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č.40/1964 Z.z, Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ďalej ako “Občiansky zákonník”) je stanovená na minimálne 24 mesiacov a začína plynúť prevzatím tovaru. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol tovar užívať z dôvodu záručnej opravy tovaru.
Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ost.2 Obchodného zákonníka.

7.2 Na tovar zakúpený kupujúcim spotrebiteľom na internetovej stránke prevádzkovanej predávajúcim sa na vybavenie reklamácií vzťahujú platné reklamačné podmienky podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv v súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej ako “zákon o ochrane spotrebiteľa”) a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

7.3 Kupujúci je povinný tovar skontrolovať pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri neskoršej obhliadke tovaru, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

7.4 Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady zavinené výrobcom, dodávateľom alebo predávajúcim, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

7.5 Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím okolností, za ktorých bola kúpna zmluva uzavretá, musel vedieť.

7.6 Predávajúci zodpovedá za vady tovaru. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady, pokiaľ bola právom uplatnená, po predložení tovaru vrátane príslušenstva, záručného listu, dokladu o zaplatení, dokladu o doručení a podobne. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu na určenom mieste, ktorým je poštová adresa: SLOVSYSTEM, s.r.o., Dunajská 12, 040 01 Košice, ak sa zmluvné strany nedohodli inak, ako zásielku s dohodnutým poistením proti škodám spôsobených prepravou tovaru. Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby.

7.7 Reklamačné konanie tovaru začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • Doručenie správy s dôvodom reklamácie, najmä s druhom a rozsahom vád od kupujúceho predávajúcemu
 • Doručenie reklamovaného tovaru kupujúceho predávajúcemu ak sa zmluvné strany nedohodnú inak
 • Doručenie príslušenstva, záručného listu, dokladu o zaplatení, dokladu o doručení a podobne

7.8 Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo forme zvolenej predávajúcim a to buď emailom alebo poštou.

7.9 Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne emailom alebo poštou. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 5 pracovných dní od začiatku reklamačného konania. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

7.10 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov:

I. V prípade odstrániteľnej vady

a) Opravenie tovaru
b) Výmenou tovaru

II. V prípade neodstrániteľnej vady, alebo jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu jedným zo spôsobov:

a) Vrátením ceny tovaru
b) Výmenou tovaru za iný tovar, ktorý má rovnaké alebo lepšie technické parametre
c) Vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, po súhlase a dohode s kupujúcim

III. Reklamačné konanie sa považuje za ukončené aj týmito spôsobmi:

a) Písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim reklamačného určeného plnenia
b) Odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

Určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí od rozhodnutia predávajúceho a kupujúci sa nemôže domáhať určenia vybavenia svojej reklamácie.

7.11 Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný s porovnateľnými technickými parametrami. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v správe reklamácie. Pre účely reklamácie sa za väčší počet odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.

7.12 V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Ďalšie prípadné reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto dokladu.

7.13 V prípade, že predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe, alebo výrobcovi tovaru a že toto posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie tovaru kupujúcim, určenie, že za vadu tovaru nezodpovedá predávajúci alebo že tovar nemá vady, znáša kupujúci všetky náklady predávajúceho súvisiace s odborným posúdením. Za neoprávnenú reklamáciu tovaru je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poplatok vo výške 17 € na 1 hodinu práce predávajúceho.

7.14 Ak je kupujúcim podnikateľ:

Právne vzťahy predávajúceho s podnikateľom výslovne neupravené týmito podmienkami, alebo zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v platnom znení a súvisiacimi predpismi,§ 436 – §441 nároky kupujúceho z právnych vád tovaru.

7.15 Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

a) Uplynutím záručnej doby tovaru
b) Mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, alebo prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach
c) Neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru
d) Používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu pre ktoré je tovar určený
e) Nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie
f) Neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
g) Poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením
h) Poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami
i) Poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike
j) Zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby
k) Neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci
l) Reklamovať sa nedá počítačový softvér ktorý bol v ochrannom obale a kupujúci ho rozbalil.

 

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Od 1. 2. 2016 ak spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením jeho reklamácie alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva má právo v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov(ARS).

Na účely tohto zákona v zmysle §2 písm.a) sa rozumie spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Spotrebiteľské spory rieši sieť subjektov stanovené zákonom:

 • Úrad pre reguláciu sieťových odvetví(pre spory vyplývajúce zo zmlúv o dodávke elektriny, plynu, tepla, vody)
 • Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (napr.pre spory vyplývajúce zo zmlúv o pripojení k internetu, s mobilnými operátormi či doručovateľskými spoločnosťami)
 • Slovenská obchodná inšpekcia (ostatné spory s výnimkou sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb)

Iné opravné osoby zapísané v zozname Ministerstva hospodárstva SR na základe vlastnej žiadosti
Spotrebiteľ má právo podať návrh subjektu na začatie ARS ak predávajúci neodpovie na žiadosť spotrebiteľa o nápravu do 30 dní, alebo ak na ňu odpovie zamietavo.

Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže spotrebiteľ podať elektronicky mailom, poštou (vzor, alebo ústne priamo u subjektu ARS).

Spotrebiteľ môže svoje práva a nároky voči predávajúcemu uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Sťažnosť je možné podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO)na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Predávajúci je povinný v lehote určenej subjektom ARS poskytnúť vyjadrenie ku skutočnostiam uvedeným v návrhu spotrebiteľa ako aj vyjadrenia alebo doklady týkajúce sa predmetu sporu. Lehota určená subjektom ARS nesmie byť kratšia ako 15 dní od doručenia výzvy na vyjadrenie.

! Reklamačný list !

 

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

! Odstúpenie od zmluvy !

8.1 Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust.§7 a nasl. Zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

8.2 Kupujúci musí odstúpenie od kúpnej zmluvy oznámiť predávajúcemu písomnou formou emailom alebo poštou. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum elektronickej objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť prijaté finančné prostriedky. V prípade, že kupujúci nesplní túto povinnosť, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

8.3 Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný v určenej lehote doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane návodu, záručného listu, daňového dokladu a podobne v originálnom obale vo forme poistenej zásielky. Náklady na vrátenie tovaru znáša predávajúci. Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby.

8.4 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v e-mailovom potvrdení elektronickej objednávky alebo jej časť v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

8.5 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v e-mailovom potvrdení elektronickej objednávky alebo jej časť zníženú v súlade z Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 2% z celkovej kúpnej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

8.6 Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu za tovar a poštovné vo výške 1,90 Eur ,v mysle §9 odst.3 zákona 102/2014 Z.z.o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej a diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

8.7 Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z.o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení neskorších predpisov.

8.8 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo ak boli vykonané tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v dohodnutej kúpnej cene. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho.

8.9 Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ rieši Zákon 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Ak zákazník v objednávke uviedol identifikačné údaje o svojom podnikaní ( IČO,DIČ alebo IČ DPH) takýto zákazník sa považuje za podnikateľa v zmysle §2 odst.2 zákona 513/1991 obchodného zákonníka právo na odstúpenie od zmluvy nemá.

Kupujúci môže odstúpiť o zmluvy iba v prípade pokiaľ je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru dlhšie ako 1 mesiac od dohovoreného dňa dodania. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bezhotovostne na účet oznámený mu na tento účel kupujúcim alebo na účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny

Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy, pokiaľ je Kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny tovaru dlhšie ako 1 mesiac.

Odstúpenie musí byť urobené písomne a v prípadoch zmlúv dohovorených elektronickou cestou takisto elektronicky. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

8.10 Odstúpiť od zmluvy sa nedá a úhrada za tovar sa nevráti:

 • pri zakúpení počítačového softvéru v ochrannom obale a kupujúci ho rozbalil

! Odstúpenie od zmluvy !

 

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 V súvislosti so všeobecným európskym nariadením o ochrane osobných údajov (angl. skratka GDPR – General Data Protection Regulation) Vás prosíme o vyjadrenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov v e-shope www.SLOVSYSTEM.sk. Účelom nariadenia GDPR je vyššia miera ochrany Vašich osobných údajov a prehľad o ich spracovaní a Vašich právach. Vaše osobné údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom klienta. Je iba na jeho slobodnom rozhodnutí, či svoj súhlas v nami navrhnutom rozsahu poskytne, alebo neposkytne. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaný a plne ho rešpektujeme. Kompletné informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov podľa platnej legislatívy nájdete na samostatnej podstránke Ochrana osobných údajov.

 

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 21.05.2018.

10.2 Akékoľvek zmeny týchto obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke slovsystem.sk

10.3 Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto obchodných podmienok, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.4 V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

V Košiciach, dňa 19.04.2023